Warunki korzystania ze strony

 

Ostatnia aktualizacja: 24-07-2020 r.

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania (zwanych dalej „OWU”) jest określenie warunków korzystania ze strony internetowej  http://drontal.pl  (zwanej dalej „Witryną”). Przeglądanie i korzystanie z Witryny przez dowolnego użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem”) oznacza akceptację Regulaminu.

 

1. IDENTYFIKACJA

Witryna jest publikowana przez VETOQUINOL BIOWET Sp. z o.o., której siedziba znajduje się pod adresem ul. Kosynierów gdyńskich 13/14 , 66-400 Gorzów Wlkp. https://www.vetoquinol.pl (zwaną dalej „Vetoquinol”). 

 

2. CEL WITRYNY 

Witryna umożliwia bezpłatne przeglądanie informacji o produktach i nowościach Vetoquinol, dostęp do usług, dokumentów i narzędzi do pobrania.

Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią konsultacji weterynaryjnej i nie mają na celu ustalenia diagnozy; w przypadku problemów zdrowotnych zwierzęcia, zawsze zalecamy wizytę u lekarza weterynarii.

 

3. LINKI DO INNYCH STRON

3.1 Linki do innych stron internetowych oferowane na tej stronie nie stanowią części strony http://www.drontal.pl/ 

3.2 Vetoquinol nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których odnosi się ta witryna, ani za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać podczas korzystania z tych innych witryn.

 

4. DOSTĘP DO WITRYNY

4.1 Konsultacje i korzystanie z Witryny wymagają od Użytkownika spełnienia następujących warunków:

- dostępność sprzętu, który można podłączyć do Internetu,

- dostęp do Internetu,

- akceptacja Regulaminu.

4.2 Korzystanie z  formularza kontaktowego Witryny wymaga podania danych osobowychUżytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony ich poufności. Każdy dostęp do Witryny z identyfikatorami Użytkownika uważa się za przypisany samemu Użytkownikowi. 

 

5. AKCEPTACJA OWU

5.1 Każdy użytkownik, który chce korzystać z Witryny, musi zapoznać się z Regulaminem.

5.2 Warunkiem konsultacji i korzystania z Witryny jest wyraźna akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

5.3 Vetoquinol zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji OWU w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, z zastrzeżeniem, że obowiązującymi Warunkami są te obowiązujące w dniu ostatniej aktualizacji określonej powyżej.

 

6. KORZYSTANIE Z WITRYNY

6.1 Użytkownik zobowiązuje się do: 

- Korzystania ze strony wyłącznie w celach, do których jest przeznaczona,

- Korzystania z witryny zgodnie z Regulaminem. 

6.2 Vetoquinol zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania zawartości Witryny lub do zawieszenia lub usunięcia dostępu do Witryny.

 

7. USŁUGI OPCJONALNE

7.1 Użytkownik może zapisać się do newslettera utworzonego przez Witrynę, aby otrzymywać bezpłatne elektroniczne informacje o produktach i nowościach Vetoquinol, a także spersonalizowane informacje.

7.2 Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera  klikając w podany w tym celu link dostepny w każdej wiadomości e-mail wysyłanej do Użytkownika. 

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY VETOQUINOL

8.1 Vetoquinol nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody (w szczególności utratę zysków, utratę danych), które mogą wynikać z dostępu lub korzystania z Witryny lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych. Vetoquinol zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za trafność decyzji i warunki ich wykonywania, podjęte przez Użytkownika wyłącznie na podstawie informacji i wyników opublikowanych w Witrynie.

8.2 Vetoquinol zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku szkód poniesionych przez Użytkownika, w szczególności z powodu utraty, pogorszenia lub zmiany plików, przeniesienia wirusów, które mogłyby zainfekować jego sprzęt komputerowy lub inny majątek z tytułu korzystania z Witryny. Obowiązkiem Użytkownika jest podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony jego danych i sprzętu przed zakażeniem wirusami lub próbami włamania do jego systemu komputerowego przez osoby trzecie za pośrednictwem Witryny.

8.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezawodność techniczna transmisji danych w Internecie jest względna i jego dane nie są chronione przed możliwym przejęciem. W tych warunkach przekazywanie informacji poufnych, a bardziej ogólnie wszelkich danych osobowych, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

8.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Vetoquinol nie ponosi odpowiedzialności za warunki działania sieci internetowej, które mogą mieć wpływ na dostęp lub korzystanie z Witryny, w szczególności problemy z  dostępnością i szybkością sieci. Internet może uniemożliwić lub znacznie spowolnić dostęp do Witryny i wpłynąć na czas reakcji niezbędny do wyświetlania, konsultacji, przesłuchania lub przesyłania danych.

8.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego sprzęt jest podłączony do Internetu na jego wyłączną odpowiedzialność i że Vetoquinol nie może w żaden sposób zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić podczas tego połączenia.

8.6 W rezultacie i mając pełną wiedzę o powyższym, Użytkownik zrzeka się odpowiedzialności Vetoquinol w odniesieniu do jednego lub więcej z wyżej wymienionych faktów lub wydarzeń.

 

9. GWARANCJE UŻYTKOWNIKA

9.1 Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Vetoquinol, a także każdą osobę zaangażowaną w tworzenie i rozwój Witryny, z wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, kosztów i wydatków wynikających z naruszenia niniejszych OWH związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

9.2 Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzania tylko dokładnych danych na Stronie. Wszystkie informacje i dane są przekazywane przez Użytkownika na jego wyłączną odpowiedzialność. Użytkownik zobowiązuje się do zagwarantowania i zwolnienia Vetoquinol z wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód, które mogą z tego wyniknąć. 

9.3 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz szkody bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne, spowodowane przez niego samego wobec Vetoquinol, w wyniku legalnego lub nielegalnego korzystania z witryny. W przypadkach wskazanych powyżej Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Vetoquinol z odpowiedzialności, w tym za uzasadnione koszty prawne, które Vetoquinol będzie musiał ponieść w przypadku nakazu zapłaty odszkodowania.

 

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

10.1 Z wyłączeniem danych podanych przez Użytkownika, witryna oraz wszystkie elementy składające się na nią, a w szczególności wszystkie artykułów, programy komputerowe, bazy danych, elementy wizualne teksty, grafiki, fotografie, obrazki, marki, loga , różne dzieła i dzieła chronione prawem autorskim, zdeponowane lub nie, a bardziej ogólnie - wszystkie informacje pojawiające się na Stronie, są wyłączną własnością Vetoquinol lub stron trzecich, z którymi ta ostatnia zawarła umowy zezwalające na ich wykorzystanie.

10.2 Vetoquinol udziela Użytkownikowi niewyłącznej, ściśle osobistej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Witryny, zgodnie z przeznaczeniem Witryny.

10.3 Użytkownik nie ma żadnych praw w serwisie, z wyjątkiem wyłącznego prawa użytkowania. W szczególności Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do powielania, rozpowszechniania lub, bardziej ogólnie, wykorzystywania w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wyraźnej uprzedniej zgody udzielonej przez Vetoquinol.

10.4.WVetoquinol zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad dotyczących korzystania z witryny i jej elementów.

 

11. KONSERWACJA

Vetoquinol dołoży wszelkich starań, aby monitorować i korygować wszelkie błędy, które mogą wpływać na funkcjonowanie Witryny. 

 

12. DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY

12.1 Vetoquinol dołoży wszelkich starań, aby strona była dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

12.2 Witryna może być niedostępna, w szczególności w przypadku działania siły wyższej, awarii lub prac konserwacyjnych, które Vetoquinol może przeprowadzić w dowolnym momencie bez powiadomienia.

 

13. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I KOMPETENCJE JURYSDYKCYJNE 

13.1 Niniejsze OWU, jak również wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z Warunkami lub ich przedmiotem są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. 

13.2 Użytkownik i Vetoquinol zgadzają się, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub ich przedmiotu (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać jurysdykcji sądów mającuych siedzibę w miejscu prowadzenia działalności przez Vetoquinol Biowet Sp.z o.o.

 

14. NOTA PRAWNA

14.1 Witryna jest prowadzona przez

Nazwa firmy: Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66-144 Gorzów Wlkp.

E-mail: 

Strona www: www.vetoquinol.pl

 

14.2 Witryna jest własnością : 

Nazwa firmy:Vetoquinol SA

Spółka z kapitałem 29 704 755 EUR, z kapitałem 29 704 755

Zarejestrowany w Vesoul / Gray Trade and Companies Register pod numerem 676 250 111

Telefon: + 33 3 84 62 55 55

Siedziba: Magny Vernois, 70200 Lure, Francja

E-mail: communication.group@vetoquinol.com

 

14.3 Witryna jest obsługiwana przez: 

Nazwa firmy: CIMEOS KENUA ICOVA FORMEOS

Siedziba: 6, rue de la Batterie, 90400 Sevenans, Francja

Telefon: +33 9 72 30 72 30

Strona www: www.kenua.com

 

Polityka prywatności i plików cookies

[html format="ckeditor" different_values="0"]

Data ostatniej aktualizacji:  01.08.2020

 
Grupa Vetoquinol i należące do niej spółki (w niniejszym dokumencie zwane łącznie “Grupą”, a także określane zaimkami “my” oraz “nasze”) zobowiązują się do ochrony Państwa prywatności oraz poufności Państwa danych, a w szczególności Państwa danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Informacje te dotyczą sposobu, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz dostępnych dla Państwa opcji w związku z wykorzystaniem tych danych.
Dla celów niniejszej polityki prywatności i plików cookies, ("Polityka prywatności i plików cookies") administratorem danych jest Vetoquinol SA, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Vesoul/Gray pod numerem 676 250 111 i mająca swoją siedzibę pod adresem sis Magny-Vernois, 70200 Lure.
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies obowiązuje w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Grupę ("Produkty i Usługi") na naszych stronach internetowych (zwanej dalej "Stronami internetowymi"), a w szczególności dotyczy:

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies ma zastosowanie niezależnie od tego, czy są Państwo "Osobą odwiedzającą nasze Strony internetowe " (tj. osobą przeglądającą informacje o Produktach i Usługach), czy "Użytkownikiem" (tj. osobą, która zarejestrowała się na Stronach internetowych).
Polityka prywatności i plików cookies określa zasady korzystania ze Stron internetowych, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskują Państwo do nich dostęp.
Wchodząc na naszą Stronę internetową lub korzystając z niej i przekazując nam informacje za jej pośrednictwem, akceptują Państwo niniejszą Politykę prywatności i plików cookies. Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej Polityki, ponieważ często ją aktualizujemy i wprowadzamy w niej zmiany.
 

 
ZEBRANE DANE OSOBOWE
Dane, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika  
Przeglądanie naszej Strony internetowej nie wiąże się koniecznością przekazywania nam jakichkolwiek informacji, które mogłyby umożliwić Państwa identyfikację, chyba że zdecydują się Państwo zostać Użytkownikiem jednej z naszych Stron internetowych, co wymaga  uprzedniej rejestracji.
Tak jak ma to miejsce w przypadku większości usług świadczonych za pośrednictwem internetu, w przypadku każdego wejścia na naszą Stronę internetową  następuje automatyczne gromadzenie pewnych danych i informacji o Państwu i/lub Państwa komputerze. Na podstawie tych informacji nie mamy możliwości Państwa identyfikacji. Informacje te obejmują:

 
Kiedy wchodzą Państwo na nasze Strony internetowei/lub z nich korzystają mamy możliwość śledzenia Państwa odwiedzin i gromadzenia danych dotyczących sposobu korzystania z naszych Produktów i Usług oraz Państwa aktywności na Stronie, zgodnie z poniższym opisem zawartym w sekcji "Cookies".
 
Dane osobowe
W niektórych przypadkach, w szczególności podczas rejestracji, kontaktu z nami lub przesyłania wniosku o udzielenie informacji, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych, takich jak nazwisko, imię, numer wykonywania zawodu lekarza weterynarii, nazwę i adres zakładu pracy, praktykę działalności, kraj, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu ("Dane osobowe").
Gdy kontaktują się Państwo z nami lub proszą o informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, gromadzimy dane osobowe, które Państwo dobrowolnie decydują się nam ujawnić.
Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo ujawnienia swoich Danych osobowych, niektóre z usług i/lub opcji dostępnych na Stronie i/lub powiązanych z naszą ofertą Produktów i Usług mogą być dla Państwa niedostępne.
Gromadzimy również Państwa Dane osobowe w przypadku gdy dokonują Państwo rejestracji w sekcji "Moja Strefa" lub "Moje Konto". Zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych takich jak nazwisko, imię, numer PWZ, adres e-mail, kraj zamieszkania, nazwa pracodawcy, praktyka i numer telefonu. Możemy także uzyskać Państwa Dane osobowe za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej, takie jak Państwa adres IP, który jest numerem automatycznie przypisanym do Państwa komputera podczas korzystania z internetu.
Mamy również możliwość uzyskania Państwa Danych osobowych z innych źródeł. Na przykład możemy poprosić zewnętrznego dostawcę lub podmiot zbierający dane o dostarczenie nam dodatkowych Danych osobowych dotyczących naszych obecnych klientów (dodanie danych lub " aktualizacja danych"), w szczególności Danych osobowych zebranych z Państwa profilu lub z publikowanych przez Państwa treści w zewnętrznych serwisach społecznościowych. Możemy również gromadzić Dane osobowe od zewnętrznych partnerów, z którymi współpracujemy lub w przypadku zakupu/przejęcia przez nas innych przedsiębiorstw.
Dane osobowe pozyskiwane są również (za Państwa zgodą) przez nas w momencie Państwa uczestnictwa w webinarach i konferencjach czy spotkaniach on-line lub off-line i wykorzystywane w sposób uzgodniony w regulaminie danego wydarzenia.
Możemy również pozyskiwać Dane osobowe pojawiające się na Państwa profilu w zewnętrznych serwisach społecznościowych (w szczególności w serwisie Facebook), jeśli upoważnią Państwo te serwisy do ujawnienia ich nam lub jeśli udostępniają je Państwo publicznie. W/w Dane osobowe są  to ogólne dane odnoszące się do Państwa konta (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, płeć, data urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania, identyfikator, lista znajomych, itp.) oraz wszelkie inne informacje lub działania, do udostępniania których upoważnili Państwo zewnętrzne serwisy społecznościowe lub informacje, które umieszczają Państwo publicznie w internecie na swoim profilu. Przykładowo, możemy otrzymać całość lub część informacji odnoszących się do serwisów społecznościowych, w przypadku gdy pobierają Państwo lub używają jednej z naszych aplikacji lub stron w serwisie społecznościowym (zwłaszcza w serwisie Facebook).  Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki możemy pozyskiwać informacje dotyczące sieci społecznościowych, prosimy o odwiedzenie strony internetowej danego serwisu społecznościowego.
 
 
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe przesłane są na nasze  Strony internetowe na podstawie Państwa zgody  (wniosek o udzielenie informacji, lub udostępnienia dokumentacji formularz kontaktowy, zgłoszenie działań niepożądanych  lub rejestracja na naszej Stronie internetowej w celu skorzystania z Produktów i Usług). Dane osobowe, które nam Państwo przekazują za pośrednictwem Stron internetowych, mogą być wykorzystywane w szczególności w następujących celach:

 
W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe wykorzystywane w związku z korzystaniem ze Strony internetowej
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy, oraz przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych. 
Dane osobowe wykorzystane do przesyłania Państwu informacji
Państwa Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie aktywna Państwa subskrypcja. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie korzystając z podanego linku. W każdym przypadku, jeśli przez trzy lata nie podejmą Państwo z nami kontaktu, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte.
Dane osobowe wykorzystywane do przesyłania Państwu ofert marketingowych
Państwa Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo wyrażać będą Państwo zgodę na otrzymywanie naszych ofert marketingowych. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie korzystając z podanego linku. W każdym przypadku, jeśli przez trzy lata nie podejmą Państwo z nami kontaktu, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte.
Dane osobowe wykorzystywane w związku z relacjami handlowymi
Przechowujemy Państwa Dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy, czyli przez cały okres trwania naszego stosunku umownego, oraz przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.
 
 
W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Przekazywanie Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej
Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych osobowych wiąże się z przekazywaniem ich do krajów trzecich nienależących do Unii Europejskiej, Państwa Dane osobowe przekazywane są do krajów wskazanych przez Komisję Europejską jako krajów zapewniających wystarczającą ochronę danych i/lub proces przekazywania jest objęty odpowiednimi gwarancjami opartymi na standardowych klauzulach umownych uwzględniających wzory publikowane przez Komisję Europejską. 
Spółki należące do Grupy
Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe spółkom należącym do Grupy. Więcej informacji na temat spółek wchodzących w skład Grupy można uzyskać pod adresem http://www.vetoquinol.com/fr/implantation/home.
Dostawcy Usług
W ramach prowadzenia przez nas działalności możemy przekazywać Państwa Dane osobowe dostawcom usług. Usługodawcy ci wykorzystują Państwa Dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia nam dostarczenia Państwu Produktów i Usług. Przykładowo, dostawcy ci mogą świadczyć usługi informatyczne, usługi związane z rekrutacją, być naszymi partnerami logistycznymi lub marketingowymi, administratorami naszej Strony internetowej lub wspierać nas w zarządzaniu danymi, dystrybucji poczty elektronicznej lub analizie informacji. Ujawniamy naszym usługodawcom jedynie te Dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług i współpracujemy z nimi w celu zapewnienia ochrony Państwa Danych osobowych.
Nigdy nie ujawniamy żadnych Danych osobowych wymienionym powyżej podmiotom dla ich własnych potrzeb marketingowych lub handlowych. Możemy  ujawnić Państwa Dane osobowe naszym partnerom handlowym jedynie w celu dostarczenia Państwu naszych Produktów i Usług lub innych produktów i usług, które mogą być dla Państwa interesujące.
 
Zobowiązania prawne
Może zaistnieć konieczność ujawnienia przez nas Państwa danych osobowych w odpowiedzi na wniosek organów regulacyjnych takich jak urząd skarbowy lub CNIL (francuski urząd ds. ochrony danych) i/lub sąd (w odpowiedzi na wyrok, nakaz sądowy lub postanowienie) na żądanie lub jeśli wymagane jest to przez prawo, lub w celu ochrony naszych interesów, naszej własności i/lub naszego bezpieczeństwa i/lub interesów, własności lub bezpieczeństwa osób trzecich.
O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies lub za Państwa uprzednią zgodą, zobowiązujemy się do niesprzedawania, niewprowadzania na rynek ani nieużyczania Danych osobowych innym spółkom w ramach prowadzonej przez nas działalności. Jednakże w przypadku jakiejkolwiek restrukturyzacji spółek Grupy (przejęcie, połączenie lub częściowe przeniesienie aktywów) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innej spółce, przy czym ujawnienie to będzie podlegało obowiązującym warunkom Polityki prywatności i plików cookies.
 
SKĄD MOŻECIE MIEĆ PAŃSTWO PEWNOŚĆ, ŻE PAŃSTWA DANE SĄ PRZECHOWYWANE W SPOSÓB BEZPIECZNY?
Dysponujemy różnymi środkami bezpieczeństwa, które zapobiegają utracie, przywłaszczeniu lub bezprawnemu wykorzystaniu Państwa Danych osobowych udostępnionych przez Państwa na Stronie. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych ujawnianych przez Państwa w Internecie podczas transmisji stosujemy szyfrowanie, uwierzytelnianie i analizę przepływu danych oraz przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa w środowiskach hostingowych.
 
CO TO SĄ PLIKI COOKIES I W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJEMY?
Plik cookie to plik tekstowy umieszczony na urządzeniu, z którego Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do internetu (na komputerze, telefonie komórkowym, tablecie itp.) podczas korzystania z przeglądarki internetowej w celu wejścia na stronę internetową.
W pliku cookie znajduje się indywidualny identyfikator, który jest wykorzystywany do powiązania komputera użytkownika z informacjami, które przechowujemy w naszej bazie danych.
Plik cookie zawiera dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika takie jak:

Wykorzystujemy pliki cookie w celu:

 
Pliki cookie nie zawierają żadnych Danych osobowych i nie umożliwiają  uzyskania dostępu do Państwa komputera.
Termin ważności udzielonej zgody na otrzymywanie plików cookie wynosi 13 miesięcy. Po upływie tego okresu ponownie zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody na otrzymywanie plików cookie.
Podczas pierwszej wizyty na naszych Stroniach internetowych w jej dolnej lub górnej części wyświetlany jest pasek informacyjny. Kontynuując przeglądanie Strony po kliknięciu przycisku "Akceptuję", wyrażają Państwo jednoznacznie zgodę na umieszczenie przez Grupę plików cookie na Państwa komputerze (pliki cookie związane z ukierunkowanymi działaniami reklamowymi, niektóre pliki cookie służące do mierzenia liczby osób odwiedzających Stronę oraz pliki cookie dotyczące mediów społecznościowych, generowane w szczególności poprzez przyciski udostępniania gromadzące dane osobowe). Pasek będzie wyświetlany tak długo jak będą Państwo przeglądać stronę tzn. do momentu dokonania wyboru. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać jakichkolwiek plików cookie zalecamy przejść do sekcji "Personalizuj" na pasku i postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami pozwalającymi na zablokowanie całości lub części plików cookie.
Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w celu akceptacji, konfiguracji, wyczyszczenia lub wyłączenia plików cookie. Dostępnych będzie kilka opcji: zaakceptowanie każdego z plików cookie, otrzymanie powiadomienia o każdorazowym umieszczeniu pliku cookie lub zablokowanie wszystkich plików cookie. Mają Państwo również możliwość ponownego rozważenia swojego wyboru w dowolnym momencie podczas przeglądania stron internetowych, klikając na stały przycisk "Zarządzanie usługami" w prawym dolnym rogu ekranu.
Każda przeglądarka internetowa proponuje różne ustawienia dotyczące zarządzania plikami cookie. Są one zazwyczaj wyświetlane w menu pomocy przeglądarki. Jeśli używają Państwo przeglądarki lub wersji innej niż te wymienione poniżej, proponujemy skorzystać z menu "Pomoc" danej przeglądarki.
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari i Opera, Edge.
 
JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ NA PAŃSTWA LINKI UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ODSYŁAJĄCE DO STRON INNYCH NIŻ TE NALEŻĄCE DO GRUPY?
Grupa może udostępniać czy publikować linki do stron internetowych innych spółek, z którymi utrzymuje relacje biznesowe.
Na naszej Stronie internetowej możemy umieszczać hiperłącza (hiperlinki) do innych stron internetowych i aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Jedynym celem tych linków jest ułatwienie użytkownikowi przeglądania stron i dostarczenie mu jak najpełniejszych informacji. Nie posiadamy żadnej kontroli nad tymi witrynami i aplikacjami. Są one niezależne od Grupy i posiadają własne polityki prywatności. W związku z tym Grupa w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do dokładności, przydatności, dostępności lub wiarygodności informacji oraz produktów i usług oferowanych na tych stronach internetowych, a także przestrzegania praw własności intelektualnej przez te strony internetowe i aplikacje osób trzecich dostępne z poziomu naszej Strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami i warunkami oraz polityką prywatności stron internetowych i aplikacji osób trzecich przed rozpoczęciem korzystania z nich. Należy pamiętać, że nasza Polityka prywatności i plików cookie przestaje obowiązywać z chwilą opuszczenia przez Państwa naszej Strony internetowej.
Ponadto, Grupa nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza (hiperlinki) odsyłające do Strony internetowej Grupy, które mogą być umieszczane na stronach internetowych osób trzecich, nawet jeśli Grupa upoważniła wydawcę takiej strony internetowej do umieszczenia tego typu linku.
Grupa generalnie nie zezwala na umieszczanie jakichkolwiek hiperłączy do jednej lub większej liczby podstron swojej Strony internetowej bez wyraźnej uprzedniej zgody Grupy.    
 
W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA E-MAILI LUB PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTAWCOM USŁUG?
Jeżeli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać od Grupy wiadomości e-mail informujących Państwa o wydarzeniach, nowych Produktach lub Usługach, innych podobnych Produktach lub Usługach, lub wiadomości zawierających inne informacje marketingowe, wystarczy kliknąć na link znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail. Zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio na stronę umożliwiającą rezygnację z subskrypcji, na której mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail.
 
W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO ZAKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE ZAPISANE W SEKCJI "MOJE KONTO"?
Możecie Państwo zalogować się w sekcji "Moja Strefa" lub "Moje konto", gdy Strona internetowa na to pozwoli. Po zalogowaniu się mogą Państwo dokonać zmian w swoim profilu i zaktualizować swoje Dane osobowe. Są Państwo odpowiedzialni za zabezpieczenie swoich danych uwierzytelniających (w szczególności identyfikatorów i haseł). Mają Państwo również możliwość usunięcia swojego  konta.
 
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ODNIESIENIU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z przepisami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w szczególności rozporządzenia RODO, obowiązującymi przepisami prawa francuskiego i zaleceniami wszystkich niezależnych organów publicznych ustanowionych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialnych za kontrolę tych przepisów prawnych i regulacyjnych, mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich korekty, wniesienia sprzeciwu lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia.
Mają Państwo również prawo do przekazania wytycznych na temat tego, co należy zrobić z Państwa danymi osobowymi po Państwa śmierci.
Mogą Państwo w dowolnym momencie przesłać pismo zawierające takie instrukcje do firmy Vetoquinol SA na następujący adres: Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure, lub na adres e-mail: DPO@vetoquinol.com.
W przypadku reklamacji mogą Państwo skontaktować się z francuskim urzędem ds. ochrony danych osobowych (CNIL).
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności i plików cookies prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego  dostępnego na naszej Stronie internetowej https://www.mojszczesliwyzwierzak.pl/kontakt, lub za pośrednictwem poczty na adres Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure. Mogą Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: DPO@vetoquinol.com.
 
JAKIE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES?
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies podlega przepisom prawa francuskiego oraz, ze skutkiem od dnia 25 maja 2018 r., przepisom Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO"). Polityka ta może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów.

[/html]